Kształcenie nauczycielskie

Podstawy prawne

Treści oraz formy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela określone zostały w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik).

Tryb kształcenia

System edukacyjny w Polsce podzielony został na cztery etapy:

I etap – szkoła podstawowa, klasy I do III

II etap – szkoła podstawowa, klasy IV do VI

III etap – gimnazjum

IV etap – szkoła ponadgimnazjalna

Przygotowanie merytoryczne do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu (edukacja przedszkolna) oraz do nauczania w klasach I - III szkoły podstawowej (I etap edukacyjny) jest realizowane na studiach w zakresie pedagogiki lub innych kierunkach  przygotowujących do pracy w obszarze edukacji elementarnej, a więc nie wchodzi w program studiów na danym kierunku przedmiotowym (w naszym wypadku w program filologii germańskiej).

Kształcenie pedagogiczne przygotowujące do nauczania języka niemieckiego dzieci oraz dające uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego w szkołach podstawowych, klasach IV do VI (II etap edukacyjny) możliwe jest w IFG UJ w ramach studiów licencjackich (I stopnia) prowadzonych na kierunku język niemiecki z językiem angielskim.W kształceniu w zakresie nauczania na II etapie edukacyjnym mogą uczestniczyć również studenci filologii germańskiej (I i II stopnia).

Kształcenie pedagogiczne przygotowujące do nauczania języka niemieckiego młodzież i dorosłych oraz dające uprawnienia wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (III i IV etap edukacyjny) możliwe jest w ramach studiów magisterskich (II stopnia).

Osoby, które w ramach studiów licencjackich zdobyły uprawnienia do nauczania języka niemieckiego na II etapie edukacyjnym, mogą kontynuować przygotowanie pedagogiczne do nauczania na III i IV etapie na studiach magisterskich 2 stopnia filologii germańskiej

Osoby, które nie zdobyły w ramach studiów licencjackich uprawnień do nauczania na II etapie edukacyjnym mają w ramach studiów magisterskich 2 stopnia do wyboru realizację programu kształcenia pedagogicznego:

- tylko dla III i IV etapu edukacyjnego

- zarówno dla II jak również dla III i IV etapu edukacyjnego, każdy z nich jednak oddzielnie (równolegle realizując odpowiednie przedmioty w wymaganej ilości godzin)

Moduły kształcenia

Kształcenie zawodowe przyszłego nauczyciela języka niemieckiego obejmuje dwa moduły:

  1. Zajęcia w ramach przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym są realizowane w Studium Pedagogicznym UJ
  2. Zajęcia w ramach przygotowania w zakresie dydaktycznym są realizowane w Instytucie Filologii Germańskiej UJ
  3. Praktyki są realizowane w Instytucie Filologii Germańskiej UJ

Oba moduły obejmują przedmioty ogólne oraz przedmioty skierowane dla danego etapu edukacyjnego:

 

Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym

Przygotowanie w zakresie dydaktycznym

Przygotowanie ogólne

Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

Psychologia ogólna – 45 godz.

Pedagogika ogólna – 45 godz.

Praktyka

30 godz.

Podstawy dydaktyki

30 godz.

 

Przygotowanie dla II etapu edukacyjnego

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

do nauczania na II etapie

Psychologia (II etap) – 30 godz.

Pedagogika (II etap) – 30 godz.

 

Dydaktyka języka niemieckiego na II etapie

90 godz.

 

Praktyka

120 godz.

Przygotowanie dla III i IV etapu edukacyjnego

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

do nauczania na III i IV  etapie

Psychologia (III i IV etap) – 30 godz.

Pedagogika (III i IV etap) – 30 godz.

.

Dydaktyka języka niemieckiego na III i IV  etapie

90 godz.

Praktyka

120 godz.

 

Osoby, które na innym kierunku zdobyły przygotowanie ogólne (zob. tabelka powyżej) i rozpoczynają studia na kierunku filologia germańska, przystępują od razu do realizacji przygotowania do nauczania na II etapie edukacyjnym (studia I stopnia) lub na III i IV etapie edukacyjnym (studia II stopnia).

Osoby, które zdobyły przygotowanie ogólne i przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym dla danego etapu edukacyjnego (zob. tabelka powyżej) na innym kierunku i rozpoczynają studia na kierunku filologia germańska, przystępują od razu do realizacji przygotowania w zakresie dydaktycznym na danym etapie edukacyjnym.  

Studia I stopnia

Na studiach licencjackich przystąpienie do przygotowania w zakresie dydaktyki jest możliwe po zakończeniu  przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym.

Przedmioty w ramach przygotowania w zakresie dydaktycznym na II etapie edukacyjnym są prowadzone w ramach kierunku filologia germańska z językiem angielskim. Studenci kierunku filologia germańska uczęszczają na zajęcia razem ze studentami tego kierunku.

Program kształcenia pedagogicznego na studiach licencjackich przewiduje realizację przedmiotów w ramach przygotowania psychologiczno-pedagogicznego ogólnego oraz przygotowania psychologiczno-pedagogicznego dla II etapu edukacyjnego na I roku studiów. Zapisy na zajęcia w Studium Pedagogicznym odbywają się we wrześniu. Dyrekcja Instytutu Filologii Germańskiej nie udziela zgody na późniejsze rozpoczynanie kształcenia (tj. na II roku studiów).

Przedmioty w ramach przygotowania w zakresie dydaktyki II etapu edukacyjnego realizowane są na II roku studiów.

Praktyka realizowana jest na III roku studiów.

Załącznik praktyka ogólnopedagogiczna

Załącznik praktyka II etap

Studia II stopnia

Na studiach magisterskich przygotowanie w zakresie dydaktyki może być realizowane równocześnie z przygotowaniem w zakresie psychologiczno-pedagogicznym.

Osoby, które zdobyły przygotowanie ogólne (zob. tabelka powyżej) na studiach licencjackich, lecz przerwały kształcenie lub zrezygnowały z przygotowania w zakresie dydaktycznym na II etapie edukacyjnym, podejmując studia magisterskie przystępują od razu do realizacji przygotowania do nauczania na III i IV etapie edukacyjnym.

Przedmioty przygotowania w zakresie dydaktycznym na III i IV etapie są prowadzone w ramach kierunku filologia germańska.

Program kształcenia pedagogicznego na studiach magisterskich przewiduje realizację wszystkich przedmiotów zarówno pedagogiczno-psychologicznych jak i dydaktycznych na I roku.

Praktyka realizowana jest na II roku studiów.

Osoby przebywające na I roku studiów na stypendium zagranicznym ustalają przed wyjazdem indywidualnie program realizacji kształcenia z koordynatorem kształcenia w IFG.

Załącznik regulamin praktyki III i IV etap

Załącznik informacja o dokumentacji z praktyk