Prace i egzaminy licencjackie

Termin przedkładania prac dyplomowych od roku akademickiego 2017/18

Termin przedkładania opiekunom ostatecznej wersji prac dyplomowych to najpóźniej 10 września. Prowadzący seminarium może ustalić wcześniejszy termin (podczas urlopu prowadzący seminarium nie czytają prac dyplomowych).

 

1. Wymagania pracy licencjackiej na filologii germańskiej:

- długość: 15-30 standardowych (= 1800 znaków ze spacjami) stron (podstawowego tekstu, bez bibliografii, obrazków i ew. części praktycznej) - praca w języku niemieckim + streszczenie po polsku (1 strona)

2. Wymagania pracy licencjackiej na filologii germańskiej z językiem angielskim:

- długość: 15-30 standardowych (= 1800 znaków ze spacjami) stron (podstawowego tekstu, bez bibliografii, obrazków i ew. części praktycznej) - praca w języku niemieckim + streszczenie po angielsku (1 strona)

3. Wymagania pracy licencjackiej na filologii szwedzkiej:

- długość: 15-30 standardowych (= 1800 znaków ze spacjami) stron (podstawowego tekstu, bez bibliografii, obrazków i ew. części praktycznej) - praca w języku polskim + streszczenie w języku szwedzkim (1 strona)

4. Forma egzaminu licencjackiego

Egzamin licencjacki ma formę egzaminu ustnego. W skład komisji nie musi wchodzić pracownik samodzielny, lecz co najmniej adiunkt lub starszy wykładowca w stopniu doktora, w tym promotor i recenzent pracy. Tezy do egzaminu są udostępniane na początku semestru letniego III roku. Na egzaminie tezy są losowane.

5. Egzamin licencjacki na filologii germańskiej oraz filologii germańskiej z językiem angielskim (egzamin w języku niemieckim):

Egzamin licencjacki jest egzaminem ustnym i odbywa się wraz z obroną pracy.

Student

- otrzymuje jedno pytanie z zakresu pracy licencjackiej od promotora

-  otrzymuje jedno pytanie z zakresu pracy licencjackiej od recenzenta

- losuje dwa zagadnienia z zakresu seminarium licencjackiego i w tym zakresie otrzymuje dwa pytania.

Pytania zadawane podczas egzaminu dyplomowego powinny być tak sformułowane, żeby umożliwić swobodną dyskusję naukową, podczas której dyplomant będzie mógł wykazać się ogólną wiedzą filologiczną oraz znajomością języka.

Na protokole są 4 oceny. W przypadku otrzymania dwóch ocen niedostatecznych egzamin jest niezdany.

Najpóźniej na początku ostatniego semestru studiów studenci otrzymują od promotora zestaw 6-10 zagadnień egzaminacyjnych do egzaminu licencjackiego (odpowiadających tematyce seminarium), których kopia jest dostarczana równocześnie do sekretariatu dydaktycznego w celu opublikowania na stronie IFG.

6. Egzamin licencjacki na filologii szwedzkiej (egzamin w języku polskim):

Egzamin licencjacki jest egzaminem ustnym i odbywa się wraz z obroną pracy.

Student

- otrzymuje jedno pytanie z zakresu pracy licencjackiej od promotora

-  otrzymuje jedno pytanie z zakresu pracy licencjackiej od recenzenta

- losuje dwa zagadnienia z zakresu seminarium licencjackiego i w tym zakresie otrzymuje dwa pytania.

Pytania zadawane podczas egzaminu dyplomowego powinny być tak sformułowane, żeby umożliwić swobodną dyskusję naukową, podczas której dyplomant będzie mógł wykazać się ogólną wiedzą filologiczną.

Na protokole są 4 oceny. W przypadku otrzymania dwóch ocen niedostatecznych egzamin jest niezdany.

Najpóźniej na początku ostatniego semestru studiów studenci otrzymują od promotora zestaw 6-10 zagadnień egzaminacyjnych do egzaminu licencjackiego (odpowiadających tematyce seminarium), których kopia jest dostarczana równocześnie do sekretariatu dydaktycznego w celu opublikowania na stronie IFG.

 

Informacje dla licencjatów

PONIŻSZE INFORMACJE DOTYCZĄ STUDENTÓW FILOLOGII GERMAŃSKIEJ, FILOLOGII SZWEDZKIEJ ORAZ FILOLOGII GERMAŃSKIEJ  Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Studenci przystępujący do egzaminu licencjackiego są  zobowiązani  do wykonania w systemie APD  http://www.apd.uj.edu.pl.  następujących czynności:

  1. Wypełnienia formularza zawierającego szczegółowe dane o pracy licencjackiej: temat, słowa kluczowe, streszczenie w j. polskim, w j. angielskim i w języku pracy;
  2. Złożenia w Sekretariacie oświadczenia w sprawie praw autorskich;
  3. Wprowadzenia do systemu ostatecznej, zaakceptowanej przez opiekuna i przekazanej po akceptacji do recenzji wersji elektronicznej pracy w formacie PDF, scalonej do jednego pliku, oraz ewentualnych załączników. Załączniki powinny być spakowane do jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z) przy czym rozmiar pliku nie powinien przekraczać 200MB, gdyby był większy, to należy skontaktować się z Archiwum UJ.
  4. Wydrukowania z systemu APD przetworzonej pracy z nadanymi automatycznie sumami kontrolnymi, które pojawią się na każdej stronie wydruku oraz oświadczenia - pkt.2.

Suma kontrolna to liczba uzyskana w wyniku operacji matematycznych na przesłanych danych binarnych i służąca do sprawdzenia poprawności przetwarzanych danych. Autor pracy licencjackiej może wyrazić zgodę na udostępnienie pracy magisterskiej w czytelni archiwum UJ i na udostępnianie pracy w sieci Internet. Jeżeli nie wyrazi zgody praca będzie traktowana jako część dokumentacji studiów.

  1. Złożenia powyższych dokumentów w Sekretariacie IFG co najmniej na 2 tygodnie przed egzaminem licencjackim oraz:
  • Złożenia dwóch egzemplarzy pracy licencjackiej w formie papierowej wydrukowanych z systemu APD z sumami kontrolnymi (po obronie oba egzemplarze otrzymuje student)
  • Dla chętnych: złożenia wniosku o dyplom w językach obcych
  • Złożenia dowodu wpłaty za dyplom - zlecenie wpłaty drukuje sekretariat z USOSa (jest to 60 zł za dyplom w j. polskim, a dodatkowo (każdy dyplom w języku obcym kosztuje 40 zł) np. za dyplomy w j. angielskim 40 zł., j. niemiecki 40zł  razem 140 zł.;
  • Złożenia zdjęć do dyplomu (4,5 x 6,5 cm) - cztery zdjęcia bez dyplomu angielskiego, pięć zdjęć, jeżeli student życzy sobie wersję angielską, 6 jeżeli student zamawia wersję angielską i niemiecką.;
  • Złożenia ankiety do Biura Karier (do pobrania pod podanym adresem internetowym).

Z systemu APD studenci drukują oświadczenie - w szczegółach pracy jest maleńka kolorowa (niebieska) ikonka. Tam jest oświadczenie o prawach autorskich. W APD należy wpisać streszczenie pracy w j. polskim, j. angielskim i języku pracy.

Ważna jest numeracja stron. Stronę tytułową należy traktować jako pierwszą. Nawet jeżeli nie ma na niej numeru, a następna (spis treści) będzie druga i powinna  mieć numer 2. Jeżeli numeracja rozpocznie się od spisu treści (1), to system policzy stronę tytułową jako pierwszą i sumy kontrolne nie będą się zgadzać.

 Należy używać przeglądarki "Mozilla Firefox", wtedy nie ma problemów z przeniesieniem pracy do APD.

Tezy do egzaminu licencjackiego

Filologia germańska: seminaria literaturoznawcze i dydaktyczne

Filologia germańska: seminaria językoznawcze

Filologia szwedzka: Seminarium literaturoznawcze „Obraz społeczeństwa szwedzkiego w tekstach kultury”

Filologia szwedzka: Seminarium językoznawcze „Kontrastywne studia szwedzko-polskie”