Prace i egzaminy licencjackie

PONIŻSZE INFORMACJE DOTYCZĄ STUDENTÓW FILOLOGII SZWEDZKIEJ, FILOLOGII GERMAŃSKIEJ ORAZ FILOLOGII GERMAŃSKIEJ Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Wymagania pracy licencjackiej na filologii germańskiej:

- długość: 15-30 standardowych (= 1800 znaków ze spacjami) stron (podstawowego tekstu, bez bibliografii, ilustracji i ew. części praktycznej) - praca w języku niemieckim + streszczenie po polsku (1 strona)

Wymagania pracy licencjackiej na filologii germańskiej z językiem angielskim:

- długość: 15-30 standardowych (= 1800 znaków ze spacjami) stron (podstawowego tekstu, bez bibliografii, ilustracji i ew. części praktycznej) - praca w języku niemieckim + streszczenie po angielsku (1 strona)

Wymagania pracy licencjackiej na filologii szwedzkiej:

- długość: 15-30 standardowych (= 1800 znaków ze spacjami) stron (podstawowego tekstu, bez bibliografii, ilustracji i ew. części praktycznej) 

W porozumieniu z opiekunem pracy Student może zdecydować o pisaniu pracy i/lub zdawaniu egzaminu licencjackiego w języku szwedzkim.

Oznacza to, że można:

- pisać pracę i zdawać egzamin po polsku

- pisać pracę i zdawać egzamin po szwedzku

- pisać pracę po polsku ale egzamin zdawać po szwedzku

- pisać pracę po szwedzku, ale egzamin zdawać po polsku

Do pracy należy dołączyć streszczenie w języku polskim (gdy praca jest w języku szwedzkim) lub w języku szwedzkim (gdy praca jest napisana w języku polskim).

 

Informacje dotyczące wszystkich specjalności

W związku z zarządzeniem Rektora UJ nr 33 (można je znaleźć na głównej stronie UJ - BIP) od dn. 4 maja 2018 r. obowiązują nowe zasady elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac Dyplomowych (APD) związanym z systemem USOS.

Serwis APD jest związany z centralnym Punktem Logowania i znajduje się pod adresem http://www.apd.uj.edu.pl.

Student zobowiązany jest do wykonania w systemie APD następujących czynności:

1) wypełnienia w systemie APD formularza zawierającego szczegółowe dane dotyczące pracy: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim, angielskim i w języku pracy; 

2) złożenia w sekretariacie oświadczenia w sprawie praw autorskich, wygenerowanego z systemu APD; 

3) wprowadzenia do systemu APD ostatecznej wersji pracy, przedkładanej do oceny w postaci scalonego pliku PDF oraz ewentualnych załączników. Załączniki powinny zostać spakowane do jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z), a rozmiar pliku nie powinien przekraczać 200MB. W przypadku konieczności wprowadzenia większego pliku z załącznikami należy skontaktować się bezpośrednio z Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

4) złożenia powyższych dokumentów w Sekretariacie oraz:

 • złożenia jednego egzemplarza pracy licencjackiej w formie papierowej wydrukowanego z systemu APD (po obronie student otrzymuje egzemplarz pracy)
 • złożenia wniosku o dyplom w językach obcych (lub tylko w j. polskim),
 • złożenia dowodu wpłaty za dyplom - zlecenie sekretariat drukuje z USOSa (jest to 60 zł za dyplom w j. polskim, a dodatkowo (każdy dyplom w języku obcym kosztuje 40 zł) np. za dyplomy w j. angielskim 40 zł., j. niemiecki 40zł  razem 140 zł.;
 • złożenia zdjęć do dyplomu (4,5 x 6,5 cm) - cztery zdjęcia bez dyplomu w j. angielskim, pięć zdjęć, jeżeli student życzy sobie wersję w j. angielskim, 6 jeżeli student zamawia wersję angielską i niemiecką;
 • złożeniaankiety do Biura Karier (do pobrania pod podanym adresem internetowym).

 

Uwaga!

Ważna jest numeracja stron w pracy. Stronę tytułową należy traktować jako pierwszą. Nawet jeżeli nie ma na niej numeru, następna (spis treści) będzie druga i może mieć numer 2. Jeżeli numeracja rozpocznie się od spisu treści (1), to system policzy stronę tytułową jako pierwszą i sumy kontrolne nie będą się zgadzać.
Należy używać przeglądarki "Mozilla Firefox", wtedy nie ma problemów z przeniesieniem pracy do APD.

 

 • Promotor może wycofać pracę z systemu APD. 
 • Praca wprowadzona do systemu APD przez studenta jest automatycznie poddawana weryfikacji w Otwartym Systemie Antyplagiatowym, zwanym dalej „systemem OSA”. Wynik weryfikacji w formie raportu jest dostępny w systemie OSA oraz przesyłany jest na konto pocztowe promotora. Promotor, po zapoznaniu się z raportem, dokonuje oceny oryginalności pracy. Otrzymany raport drukuje, podpisuje i składa w sekretariacie.
 • Promotor zatwierdza pracę w systemie APD, jeżeli wprowadzony do systemu APD plik jest tożsamy z pracą przygotowaną do egzaminu dyplomowego oraz oryginalność pracy nie budzi wątpliwości. Po zatwierdzeniu pracy promotor kieruje pracę do oceny recenzentów. 
 • Recenzje w APD są obowiązkowe.
 • Recenzenci (promotor i recenzent) uzupełniają formularz recenzji w systemie APD najpóźniej tydzień przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego, a następnie wydrukowany i podpisany egzemplarz formularza przedkładają w sekretariacie. 
 • Praca nie może być broniona dopóki wszystkie recenzje nie zostaną wypełnione i zatwierdzone w APD.
 • W przypadku, gdy oryginalność pracy budzi wątpliwości, promotor w porozumieniu z Dziekanem Wydziału, Dyrektorem Instytutuinformuje o tym Rektora UJ, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 • W przypadku konieczności modyfikacji pracy już po jej zatwierdzeniu w systemie APD, a przed skierowaniem do recenzji, promotor odblokowuje studentowi możliwość ponownego wprowadzenia pracy do systemu APD. 
 • Termin przedkładania opiekunom ostatecznej wersji prac dyplomowych to najpóźniej 10 września. Prowadzący seminarium może ustalić wcześniejszy termin (podczas urlopu prowadzący seminarium nie czytają prac dyplomowych).
 • Do egzaminu dyplomowego dopuszcza się wyłącznie prace zatwierdzone przez promotora i zrecenzowane, tj. posiadające w systemie APD status: „5-praca gotowa do obrony”. 

Po egzaminie dyplomowym zakończonym oceną pozytywną praca w postaci pliku pdf zostaje automatycznie przekazana do Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego jako elektroniczny egzemplarz pracy dyplomowej i dalsza edycja tego pliku nie jest możliwa. 

 

Forma egzaminu licencjackiego

Egzamin licencjacki ma formę egzaminu ustnego. W skład komisji nie musi wchodzić pracownik samodzielny, lecz co najmniej adiunkt lub starszy wykładowca w stopniu doktora, w tym promotor i recenzent pracy. Tezy do egzaminu są udostępniane na początku semestru letniego III roku. Na egzaminie tezy są losowane.

Egzamin licencjacki na filologii germańskiej oraz filologii germańskiej z językiem angielskim (egzamin w języku niemieckim):

Egzamin licencjacki jest egzaminem ustnym i odbywa się wraz z obroną pracy.

Student

- otrzymuje jedno pytanie z zakresu pracy licencjackiej od promotora

-  otrzymuje jedno pytanie z zakresu pracy licencjackiej od recenzenta

- losuje dwa zagadnienia z zakresu seminarium licencjackiego i w tym zakresie otrzymuje dwa pytania.

Pytania zadawane podczas egzaminu dyplomowego powinny być tak sformułowane, żeby umożliwić swobodną dyskusję naukową, podczas której dyplomant będzie mógł wykazać się ogólną wiedzą filologiczną oraz znajomością języka.

Na protokole są 4 oceny. W przypadku otrzymania dwóch ocen niedostatecznych egzamin jest niezdany.

Najpóźniej na początku ostatniego semestru studiów studenci otrzymują od promotora zestaw 6-10 zagadnień egzaminacyjnych do egzaminu licencjackiego (odpowiadających tematyce seminarium), których kopia jest dostarczana równocześnie do sekretariatu dydaktycznego w celu opublikowania na stronie IFG.

Egzamin licencjacki na filologii szwedzkiej (egzamin w języku polskim lub szwedzkim):

Egzamin licencjacki jest egzaminem ustnym i odbywa się wraz z obroną pracy.

Student

- otrzymuje jedno pytanie z zakresu pracy licencjackiej od promotora

-  otrzymuje jedno pytanie z zakresu pracy licencjackiej od recenzenta

- losuje dwa zagadnienia z zakresu seminarium licencjackiego i w tym zakresie otrzymuje dwa pytania.

Pytania zadawane podczas egzaminu dyplomowego powinny być tak sformułowane, żeby umożliwić swobodną dyskusję naukową, podczas której dyplomant będzie mógł wykazać się ogólną wiedzą filologiczną.

Na protokole są 4 oceny. W przypadku otrzymania dwóch ocen niedostatecznych egzamin jest niezdany.

Najpóźniej na początku ostatniego semestru studiów studenci otrzymują od promotora zestaw 6-10 zagadnień egzaminacyjnych do egzaminu licencjackiego (odpowiadających tematyce seminarium), których kopia jest dostarczana równocześnie do sekretariatu dydaktycznego w celu opublikowania na stronie IFG.

 

Zestawy zagadnień obowiązujących na egzaminie licencjackim

Filologia germańska i filologia germańska z językiem angielskim

Seminarium dr Dąbrowskiej

Seminarium dr Gaweł

Seminarium dr Kluby

Seminarium dra Mazepy

Seminarium dr Zenderowskiej-Korpus

Filologia szwedzka

Seminarium dra hab. Baka

Seminarium dr Jazowy-Jarmuł