Informacje dla magistrantów

PONIŻSZE INFORMACJE DOTYCZĄ STUDENTÓW FILOLOGII SZWEDZKIEJ, FILOLOGII GERMAŃSKIEJ ORAZ FILOLOGII GERMAŃSKIEJ Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

W związku z zarządzeniem Rektora UJ nr 33 (można je znaleźć na głównej stronie UJ - BIP) od dn. 4 maja 2018 r. obowiązują nowe zasady elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac Dyplomowych (APD) związanym z systemem USOS.

Serwis APD jest związany z centralnym Punktem Logowania i znajduje się pod adresem http://www.apd.uj.edu.pl.

Student zobowiązany jest do wykonania w systemie APD następujących czynności:

1) wypełnienia w systemie APD formularza zawierającego szczegółowe dane dotyczące pracy: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim, angielskim i w języku pracy; 

2) złożenia w sekretariacie oświadczenia w sprawie praw autorskich, wygenerowanego z systemu APD; 

3) wprowadzenia do systemu APD ostatecznej wersji pracy, przedkładanej do oceny w postaci scalonego pliku PDF oraz ewentualnych załączników. Załączniki powinny zostać spakowane do jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z), a rozmiar pliku nie powinien przekraczać 200MB. W przypadku konieczności wprowadzenia większego pliku z załącznikami należy skontaktować się bezpośrednio z Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

4) złożenia powyższych dokumentów w Sekretariacie oraz:

 • złożenia jednego egzemplarza pracy magisterskiej w formie papierowej wydrukowanego z systemu APD (po obronie student otrzymuje egzemplarz pracy)
 • złożenia wniosku o dyplom w językach obcych (lub tylko w j. polskim),
 • złożenia dowodu wpłaty za dyplom - zlecenie sekretariat drukuje z USOSa (jest to 60 zł za dyplom w j. polskim, a dodatkowo (każdy dyplom w języku obcym kosztuje 40 zł) np. za dyplomy w j. angielskim 40 zł., j. niemiecki 40zł  razem 140 zł.;
 • złożenia zdjęć do dyplomu (4,5 x 6,5 cm) - cztery zdjęcia bez dyplomu w j. angielskim, pięć zdjęć, jeżeli student życzy sobie wersję w j. angielskim, 6 jeżeli student zamawia wersję angielską i niemiecką;
 • złożenia ankiety do Biura Karier (do pobrania pod podanym adresem internetowym).

 

Uwaga!

Ważna jest numeracja stron w pracy. Stronę tytułową należy traktować jako pierwszą. Nawet jeżeli nie ma na niej numeru, następna (spis treści) będzie druga i może mieć numer 2. Jeżeli numeracja rozpocznie się od spisu treści (1), to system policzy stronę tytułową jako pierwszą i sumy kontrolne nie będą się zgadzać.
Należy używać przeglądarki "Mozilla Firefox", wtedy nie ma problemów z przeniesieniem pracy do APD.

 • Promotor może wycofać pracę z systemu APD. 
 • Praca wprowadzona do systemu APD przez studenta jest automatycznie poddawana weryfikacji w Otwartym Systemie Antyplagiatowym, zwanym dalej „systemem OSA”. Wynik weryfikacji w formie raportu jest dostępny w systemie OSA oraz przesyłany jest na konto pocztowe promotora. Promotor, po zapoznaniu się z raportem, dokonuje oceny oryginalności pracy. Otrzymany raport drukuje, podpisuje i składa w sekretariacie.
 • Promotor zatwierdza pracę w systemie APD, jeżeli wprowadzony do systemu APD plik jest tożsamy z pracą przygotowaną do egzaminu dyplomowego oraz oryginalność pracy nie budzi wątpliwości. Po zatwierdzeniu pracy promotor kieruje pracę do oceny recenzentów. 
 • Recenzje w APD są obowiązkowe.
 • Recenzenci (promotor i recenzent) uzupełniają formularz recenzji w systemie APD najpóźniej tydzień przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego, a następnie wydrukowany i podpisany egzemplarz formularza przedkładają w sekretariacie. 
 • Praca nie może być broniona dopóki wszystkie recenzje nie zostaną wypełnione i zatwierdzone w APD.
 • W przypadku, gdy oryginalność pracy budzi wątpliwości, promotor w porozumieniu z Dziekanem Wydziału, Dyrektorem Instytutuinformuje o tym Rektora UJ, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 • W przypadku konieczności modyfikacji pracy już po jej zatwierdzeniu w systemie APD, a przed skierowaniem do recenzji, promotor odblokowuje studentowi możliwość ponownego wprowadzenia pracy do systemu APD. 
 • Termin przedkładania opiekunom ostatecznej wersji prac dyplomowych to najpóźniej 10 września. Prowadzący seminarium może ustalić wcześniejszy termin (podczas urlopu prowadzący seminarium nie czytają prac dyplomowych).
 • Do egzaminu dyplomowego dopuszcza się wyłącznie prace zatwierdzone przez promotora i zrecenzowane, tj. posiadające w systemie APD status: „5-praca gotowa do obrony”. 

Po egzaminie dyplomowym zakończonym oceną pozytywną praca w postaci pliku pdf zostaje automatycznie przekazana do Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego jako elektroniczny egzemplarz pracy dyplomowej i dalsza edycja tego pliku nie jest możliwa. 

 

Egzamin magisterski

(filologia germańska, filologia germańska z językiem angielskim, filologia szwedzka)

Egzamin magisterski jest egzaminem ustnym, przeprowadzanym w głównym języku specjalności  i odbywa się wraz z obroną pracy.

Student

- otrzymuje jedno pytanie z zakresu pracy magisterskiej od promotora

- otrzymuje jedno pytanie z zakresu pracy magisterskiej od recenzenta

- losuje dwa zagadnienia z zakresu seminarium magisterskiego i w tym zakresie otrzymuje dwa pytania.

Pytania zadawane podczas egzaminu dyplomowego powinny być tak sformułowane, żeby umożliwić swobodną dyskusję naukową, podczas której dyplomant będzie mógł wykazać się ogólną wiedzą filologiczną oraz znajomością języka.

Na protokole są 4 oceny. W przypadku otrzymania dwóch ocen niedostatecznych egzamin jest niezdany.

Najpóźniej na początku ostatniego semestru studiów studenci otrzymują od promotora zestaw 6-10 zagadnień egzaminacyjnych do egzaminu magisterskiego (odpowiadających tematyce seminarium), których kopia jest dostarczana równocześnie do sekretariatu dydaktycznego w celu opublikowania na stronie IFG.

 

Zestawy zagadnień obowiązujących na egzaminie magisterskim

Filologia germańska i fililogia germańska z językiem angielskim

Seminarium prof. Berdychowskiej

Seminarium prof. Kłańskiej

Seminarium dr hab. Kity-Huber

Seminarium dr hab. Sitarz

Seminarium dra Chromika

Seminarium dra Kołodzieja

Filologia szwedzka

Seminarium dra hab. de Bończa Bukowskiego

Seminarium dr hab. Iwony Kowal