Informacje dla magistrantów

PONIŻSZE INFORMACJE DOTYCZĄ STUDENTÓW FILOLOGII SZWEDZKIEJ, FILOLOGII GERMAŃSKIEJ ORAZ FILOLOGII GERMAŃSKIEJ Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM (STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

Termin przedkładania prac dyplomowych od roku akademickiego 2017/18

Termin przedkładania opiekunom ostatecznej wersji prac dyplomowych to najpóźniej 10 września. Prowadzący seminarium może ustalić wcześniejszy termin (podczas urlopu prowadzący seminarium nie czytają prac dyplomowych).

W związku z zarządzeniem Rektora UJ nr 39 (można je znaleźć na głównej stronie UJ - BIP) od 1.05.2011 r. obowiązują nowe zasady składania prac magisterskich. Zostaje uruchomiony elektroniczny serwis Archiwum Prac Dyplomowych (APD) związany z systemem USOS. Serwis związany z centralnym Punktem Logowania znajduje się pod adresem http://www.apd.uj.edu.pl.

Student zobowiązany jest do wykonania w systemie APD następujących czynności:

  1. Wypełnienia formularza zawierającego szczegółowe dane o pracy magisterskiej: temat, słowa kluczowe, streszczenie w j. polskim, w j. angielskim i w języku pracy;
  2. Złożenia w Sekretariacie oświadczenia w sprawie praw autorskich;
  3. Wprowadzenia do systemu ostatecznej, zaakceptowanej przez opiekuna i przekazanej po akceptacji do recenzji wersji elektronicznej pracy w formacie PDF, scalonej do jednego pliku, oraz ewentualnych załączników. Załączniki powinny być spakowane do jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z) przy czym rozmiar pliku nie powinien przekraczać 200MB, gdyby był większy, to należy skontaktować się z Archiwum UJ.
  4. Wydrukowania z systemu APD przetworzonej pracy z nadanymi automatycznie sumami kontrolnymi, które pojawią się na każdej stronie wydruku oraz oświadczeniem - pkt.2. Suma kontrolna to liczba uzyskana w wyniku operacji matematycznych na przesłanych danych binarnych i służąca do sprawdzenia poprawności przetwarzanych danych. Autor pracy magisterskiej może wyrazić zgodę na udostępnienie pracy magisterskiej w czytelni archiwum UJ i na udostępnianie pracy w sieci Internet. Jeżeli nie wyrazi zgody praca będzie traktowana jako część dokumentacji studiów.
  5. Złożenia powyższych dokumentów w Sekretariacie oraz:
  • Złożenia dwóch egzemplarzy pracy magisterskiej w formie papierowej wydrukowanych z systemu APD z sumami kontrolnymi (po obronie oba egzemplarze otrzymuje student)
  • Dla chętnych: złożenia wniosku o dyplom w językach obcych
  • Złożenia dowodu wpłaty za dyplom - zlecenie sekretariat drukuje z USOSa (jest to 60 zł za dyplom w j. polskim, a dodatkowo (każdy dyplom w języku obcym kosztuje 40 zł) np. za dyplomy w j. angielskim 40 zł., j. niemiecki 40zł  razem 140 zł.;
  • Złożenia zdjęć do dyplomu (4,5 x 6,5 cm) - cztery zdjęcia bez dyplomu angielskiego, pięć zdjęć, jeżeli student życzy sobie wersję angielską, 6 jeżeli student zamawia wersję angielską i niemiecką.;
  • Złożenia ankiety do Biura Karier (do pobrania pod podanym adresem internetowym).

Z systemu APD studenci drukują oświadczenie - w szczegółach pracy jest maleńka kolorowa (niebieska) ikonka. Tam jest oświadczenie o prawach autorskich. W APD należy wpisać streszczenie pracy w j. polskim, j. angielskim i języku pracy. Ważna jest numeracja stron. Stronę tytułową należy traktować jako pierwszą. Nawet jeżeli nie ma na niej numeru, a następna (spis treści) będzie druga i może mieć numer 2. Jeżeli numeracja rozpocznie się od spisu treści (1), to system policzy stronę tytułową jako pierwszą i sumy kontrolne nie będą się zgadzać.
Należy używać przeglądarki "Mozilla Firefox", wtedy nie ma problemów z przeniesieniem pracy do APD.

Egzamin magisterski

(filologia germańska, filologia germańska z językiem angielskim, filologia szwedzka)

Egzamin magisterski jest egzaminem ustnym, przeprowadzanym w głównym języku specjalności  i odbywa się wraz z obroną pracy.

Student

- otrzymuje jedno pytanie z zakresu pracy magisterskiej od promotora

- otrzymuje jedno pytanie z zakresu pracy magisterskiej od recenzenta

- losuje dwa zagadnienia z zakresu seminarium magisterskiego i w tym zakresie otrzymuje dwa pytania.

Pytania zadawane podczas egzaminu dyplomowego powinny być tak sformułowane, żeby umożliwić swobodną dyskusję naukową, podczas której dyplomant będzie mógł wykazać się ogólną wiedzą filologiczną oraz znajomością języka.

Na protokole są 4 oceny. W przypadku otrzymania dwóch ocen niedostatecznych egzamin jest niezdany.

Najpóźniej na początku ostatniego semestru studiów studenci otrzymują od promotora zestaw 6-10 zagadnień egzaminacyjnych do egzaminu magisterskiego (odpowiadających tematyce seminarium), których kopia jest dostarczana równocześnie do sekretariatu dydaktycznego w celu opublikowania na stronie IFG.

Tezy do egzaminu magisterskiego

Filologia germańska: Seminaria literaturoznawcze i kulturoznawcze

Filologia germańska: Seminaria językoznawcze

Filologia szwedzka: Seminarium magisterskie „Leksyka i frazeologia szwedzka”

Filologia szwedzka: Seminarium magisterskie „Narrativa strukturer i modern svensk prosa”