Informacje dla magistrantów

PONIŻSZE INFORMACJE DOTYCZĄ STUDENTÓW FILOLOGII SZWEDZKIEJ, FILOLOGII GERMAŃSKIEJ ORAZ FILOLOGII GERMAŃSKIEJ Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

W związku z zarządzeniem Rektora UJ nr 20 z dnia 18.02.2019 oraz nr 24 z dnia 27.02.2019 (można je znaleźć na głównej stronie UJ - BIP) od dn. 27 lutego  2019 r. obowiązują nowe zasady elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac (AP) związanym z systemem USOS.

Serwis AP jest związany z centralnym Punktem Logowania i znajduje się pod adresem http://www.ap.uj.edu.pl.

Student zobowiązany jest do wykonania w systemie AP następujących czynności:

1. Student, po uzyskaniu akceptacji pracy przez promotora, zobowiązany jest przekazać do sekretariatu IFG dane:

a) tytuł pracy,

b) dane autora pracy,

c) dane promotora,

d) dane recenzentów,

e) nazwa jednostki organizacyjnej,

f) nazwa uczelni,

g) kierunek studiów;

najpóźniej na trzy tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego, ale nie później niż do 1 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów.

Oznacza to, że studenci, którzy chcą podejść do egzaminu dyplomowego w m-cu lipcu muszą te dane przekazać do 10.06., natomiast  studenci, którzy planują obronę we wrześniu lub październiku muszą te dane przekazać do końca lipca (w sierpniu sekretariat jest zamknięty – urlopy pracowników),

2. wypełnienia w systemie AP formularza zawierającego szczegółowe dane dotyczące pracy: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim, angielskim i ewentualnie w języku pracy;

3. złożenia w sekretariacie oświadczenia w sprawie praw autorskich, wygenerowanego z systemu AP;

4. wprowadzenia do systemu AP pracy do ostatecznej akceptacji przez promotora, nie później niż do 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów. Wprowadzenie pracy do systemu AP równoznaczne jest ze złożeniem pracy do ostatecznej akceptacji przez promotora;

5. złożenia w sekretariacie oświadczenia w sprawie praw autorskich, wygenerowanego z systemu AP.

Pracę przedkładaną do ostatecznej akceptacji przez promotora student wgrywa w postaci scalonego pliku PDF (rozmiar pliku nie powinien przekraczać 15MB) oraz ewentualnych załączników. Załączniki powinny być przesłane w postaci jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z), a rozmiar każdego z przesyłanych plików nie powinien przekraczać 200MB. W przypadku konieczności wprowadzenia załącznika o większym rozmiarze niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, student zobowiązany jest skontaktować się z Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

6. złożenia jednego egzemplarza pracy magisterskiej w formie papierowej wydrukowanego z systemu AP (po obronie student otrzymuje egzemplarz pracy)

7. złożenia wniosku o dyplom w językach obcych ( lub tylko w j. polskim),

8. złożenia dowodu wpłaty za dyplom - zlecenie sekretariat drukuje z USOSa (jest to 60 zł za dyplom w j. polskim, a dodatkowo (każdy dyplom w języku obcym kosztuje 40 zł) np. za dyplomy w j. angielskim 40 zł., j. niemiecki 40zł  razem 140 zł.;

9. złożenia zdjęć do dyplomu (4,5 x 6,5 cm) - cztery zdjęcia bez dyplomu angielskiego, pięć zdjęć, jeżeli student życzy sobie wersję angielską, 6 jeżeli student zamawia wersję angielską i niemiecką.;

10. złożenia ankiety do Biura Karier (do pobrania pod podanym adresem internetowym).

 

Uwaga!

Ważna jest numeracja stron w pracy. Stronę tytułową należy traktować jako pierwszą. Nawet jeżeli nie ma na niej numeru, następna (spis treści) będzie druga i może mieć numer 2. Jeżeli numeracja rozpocznie się od spisu treści (1), to system policzy stronę tytułową jako pierwszą i sumy kontrolne nie będą się zgadzać.
Należy używać przeglądarki "Mozilla Firefox", wtedy nie ma problemów z przeniesieniem pracy do AP.

  • Promotor może wycofać pracę z systemu AP
  • Praca wprowadzona do systemu AP przez studenta jest automatycznie poddawana weryfikacji w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym, zwanym dalej „systemem JSA”. Wynik weryfikacji w formie raportu jest dostępny w systemie JSA oraz przesyłany jest na konto pocztowe promotora. Promotor, po zapoznaniu się z raportem, dokonuje oceny oryginalności pracy. Otrzymany raport drukuje, podpisuje i składa w sekretariacie
  • Promotor zatwierdza pracę w systemie AP, jeżeli wprowadzony do systemu AP plik jest tożsamy z pracą przygotowaną do egzaminu dyplomowego oraz oryginalność pracy nie budzi wątpliwości. Po zatwierdzeniu pracy promotor kieruje pracę do oceny recenzentów.
  • Recenzje w AP są obowiązkowe.
  • Recenzenci (promotor i recenzent) uzupełniają formularz recenzji w systemie AP najpóźniej tydzień przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego, a następnie wydrukowany i podpisany egzemplarz formularza składają w sekretariacie.
  • Praca nie może być broniona dopóki wszystkie recenzje nie zostaną wypełnione i zatwierdzone w AP.
  • W przypadku, gdy oryginalność pracy budzi wątpliwości, promotor nie zatwierdza pracy oraz informuje o zaistniałej sytuacji dyrektora IFG oraz  dziekana.
  • Skierowanie pracy do oceny przez recenzentów (status pracy „4-wystawianie recenzji”) równoznaczne jest z akceptacją ostatecznej wersji pracy i musi nastąpić do końca roku akademickiego.
  • W przypadku konieczności modyfikacji pracy już po jej zatwierdzeniu w systemie AP, a przed skierowaniem do recenzji, promotor odblokowuje studentowi możliwość ponownego wprowadzenia pracy do systemu AP.
  • Do egzaminu dyplomowego dopuszcza się wyłącznie prace zatwierdzone przez promotora i zrecenzowane, tj. posiadające w systemie AP status: „5-praca gotowa do obrony”.

 

Po egzaminie dyplomowym zakończonym oceną pozytywną praca w postaci pliku pdf zostaje automatycznie przekazana do Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego jako elektroniczny egzemplarz pracy dyplomowej i dalsza edycja tego pliku nie jest możliwa.

 

Egzamin magisterski

(filologia germańska, filologia germańska z językiem angielskim, filologia szwedzka)

Egzamin magisterski jest egzaminem ustnym, przeprowadzanym w głównym języku specjalności  i odbywa się wraz z obroną pracy.

Student

- otrzymuje jedno pytanie z zakresu pracy magisterskiej od promotora

- otrzymuje jedno pytanie z zakresu pracy magisterskiej od recenzenta

- losuje dwa zagadnienia z zakresu seminarium magisterskiego i w tym zakresie otrzymuje dwa pytania.

Pytania zadawane podczas egzaminu dyplomowego powinny być tak sformułowane, żeby umożliwić swobodną dyskusję naukową, podczas której dyplomant będzie mógł wykazać się ogólną wiedzą filologiczną oraz znajomością języka.

Na protokole są 4 oceny. W przypadku otrzymania dwóch ocen niedostatecznych egzamin jest niezdany.

Najpóźniej na początku ostatniego semestru studiów studenci otrzymują od promotora zestaw 6-10 zagadnień egzaminacyjnych do egzaminu magisterskiego (odpowiadających tematyce seminarium), których kopia jest dostarczana równocześnie do sekretariatu dydaktycznego w celu opublikowania na stronie IFG.

 

Zestawy zagadnień obowiązujących na egzaminie magisterskim

Filologia germańska i fililogia germańska z językiem angielskim

Seminarium prof. Berdychowskiej

Seminarium dra hab. Andrzeja Fereta

Seminarium dr hab. Katarzyny Jaśtal

Seminarium dr hab. Agnieszki Palej

Filologia szwedzka

Seminarium dra hab. Jana Balbierza

Seminarium dr hab. Ewy Daty-Bukowskiej